Kmitl

INTERNATIONAL COLLEGE,KMITL

Futuristic

งานออกแบบ 3D Perspective Interior design สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในไสตล์ Futuristic ซึ่งสร้างภาพลักษณ์และสัมพันธ์กับความเป็นสถาบันการศึกษาแนวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว< Back to Portlofio